تولید هیدروژن از منابع تجدیدپذیر و استفاده از آن در پیل‌های سوختی برای هر دو کاربردهای متحرک و ثابت، گام بسیار امیدوارکننده‌ای را برای انتقال انرژی فراهم می‌کند. ورود به بازار سیستم‌های پیشرانه جدید، مانند وسیله نقلیه الکتریکی پیل سوختی، می‌تواند یکی از گزینه‌های کاهش مسائل بخش انرژی چون امنیت انرژی، کیفیت هوای شهری و پتانسیل گرم شدن کره زمین باشد. با این حال، حتی اگر توسعه برخی از فناوری‌های مرتبط با هیدروژن باعث بهبود رقابت آن شده باشد، هزینه هیدروژن هنوز در مقایسه با سوخت‌های فسیلی مورد استفاده در سیستم حمل و نقل، منفی است. یک نکته کلیدی در توسعه زنجیره‌های تأمین هیدروژن، توسعه زیرساخت‌های این فناوری است، در حالی که بسیاری از موانع فنی، اقتصادی و اجتماعی باید برطرف شوند. از سویی دیگر، مطالعه برخی از نقشه‌راه‌های استراتژیک توسعه زنجیره تولید هیدروژن، در خصوص تولید توان از هیدروژن در سطح قاره(به عنوان مثال اروپا)، ملی و منطقه‌ای، می‌تواند در توسعه نقشه راه توسعه زنجیره هیدروژن در کشور بسیار موثر باشد. یک مسئله چالش برانگیز و انگیزشی این است که چنانچه مسیر توسعه اقتصاد هیدروژن در کشور انعطاف‌پذیر باشد؛ امکان توسعه فرایندهای تولید و مدهای حمل و نقل و ذخیره‌سازی در کشور به وجود واهد آمد. هیدروژن می‌تواند اتصال بخش‌های مختلف انرژی و شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی را فراهم کند، بنابراین انعطاف‌پذیری عملیاتی سیستم‌های انرژی کم‌کربن آینده را افزایش می‌دهد.

خدمات

در این راستا، پروژه‌های این بخش در گروه‌های زیر طبقه‌بندی می‌شود:
  • شناسایی پروژه‌های مربوط به فناوری هیبریدی هیدروژن با پروژه‌های تجدیدپذیر‌ در کشور
  • بررسی پتانسیل‌های مربوط به تولید هیدروژن در کشور
  • همکاری در تهیه پیشنهادهای فنی و اقتصادی برای بهره‌گیری از حمایت‌های بین المللی
  • شناسایی و بررسی فنی تولید هیدروژن خالص با استفاده از فناوری‌های توسعه یافته در کشور

پروژه‌ها

همچنین پروژه‌های مربوط به توسعه زنجیره هیدروژن در شرکت مدیریت انرژی و توسعه طرح‌های تجدیدپذیر فراب به شرح زیر است:
  1. همکاری در توسعه استاندارد هیدروژن
  2. همکاری در تهیه پیشنهاد پروژه مربوط به توسعه نقشه راه تولید هیدروژن در کشور
  3. پروژه تولید متانول در کشور و بررسی بازار هیدروژن در کشور
  4. بررسی پتانسیل توسعه فناوری‌های مختلف تولید هیدروژن در صنعت فولاد کشور

کلمه مورده نظرتان را جستو جو کنید