تامین مالی

از اصلی‌ترین اقدامات مربوط به اجرای هر پروژه، می‌توان به بحث تامین مالی آن اشاره كرد. تامین مالی به فرایند تامین سرمایه برای اجرای فعالیت‌های هرپروژه جهت طراحی، تامین و اجرا گفته می‌شود . انتخاب روش تامین مالی مناسب برای افزایش سودآوری پروژه امری ضروری به حساب می‌آید. با توجه به اینكه اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته توسط نفت هدایت شده است محدودیت‌های بوجودآمده در این صنعت تاثیر بسزایی در همه ابعاد صنعتی شدن از تامین تا اجرا پروژه‌ها خواهد گذاشت و طبیعتا تغییر رویكرد در صنعت جهت استفاده از شیوه‌های تامین مالی ضروری خواهد بود.

خدمات

شركت مديريت انرژي و توسعه طرح­هاي تجديدپذير فراب با استفاده از امكانات شركت فراب اقدامات مهمي در حوزه تامين مالي نوين رقم زده است. اين اقدامات شامل
  • امكان سنجی سرمایه‌گذاری خطر پذیر در حوزه روش‌های تامین مالی نوین
  • تامین مالی با مدل BOT، BOO
  • توسعه مدل‌های مالی ارزان جهت مشاركت در طرح‌های تجدیدپذیر
  • عضویت در سازمان‌های بین المللی از قبیل CTCN و ایجاد ارتباطات بین المللی
  • تهیه و تدوین پشنهادهای فنی و اقتصادی در حوزه‌های اقلیمی جهت جذب سرمایه بین المللی
  • توسعه ابزارهای كارامد جهت تحلیل فنی و اقتصادی پروژه‌های انرژی

پروژه‌ها

  1. تهيه پيشنهاد تامين مالي بين المللي با عنوان ارتقای کارایی انرژی و راندمان کشاورزی با استفاده از انرژی خورشیدی در تامین برق چاه‌های آب كشاورزي
  2. تهيه پيشنهاد تامين مالي بين المللي مربوط به همبست آب و انرژی و غذا سازمان
  3. تهيه پيشنهاد تامين مالي بين المللي پروژه­هاي شیرین‌سازی و انتقال آب

کلمه مورده نظرتان را جستو جو کنید