ابلاغ قرارداد اجرای پروژه طرح و ساخت تونل انتهایی سامانه انتقال آب از سد آزاد

قرارداد اجرای پروژه طرح و ساخت تونل انتهایی سامانه انتقال آب از سد آزاد به دشت قروه-دهگلان در تاریخ 2۳/۰9/۱۳۹۲ از سوی کارفرمای محترم به شرکت فراب ابلاغ گردید.