انجام موفقیت آمیز تست پمپی اولین واحد نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه بیشه

اولین واحد نیروگاه سیاه بیشه در تاریخ 12/08/92 بصورت پمپی و در مود Back to Back با موفقیت راه اندازی شد.