بهره‌برداری و نگه‌داری

شرکت بهره‌برداری و نگه‌داری فراب در سال 1391 به منظور بهره‌برداری، تعمیرات و نگه‌داری از نیروگاه‌ها تاسیس شد. در حال حاضر، این شرکت، بهره‌برداری و نگه‌داری از 5 نیروگاه در ایران و یک نیروگاه در خارج از ایران و نظارت بر بهره‌برداری یک نیروگاه در خارج از کشور را برعهده دارد.

9

پروژه

2

پروژه‌ خارج کشور

575

گیگاوات ساعت آمادگی نیروگاه شیرکوه
در سال 1397

39079

گیگاوات ساعت انرژی تولید شده
تا پایان سال 1397

24275

گیگاوات ساعت انرژی پاک تولید شده
تا پایان سال 1397

قراردادهای مرتبط