انجام موفقیت آمیز تست پمپی واحد4 نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه

واحد4 نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه در تاریخ 16 آذر 1392 بصورت پمپی با موفقیت راه اندازی شد.