بازدید نخست وزیر و وزیر محترم انرژی تاجیکستان از طرح سد و نیروگاه سنگ‌توده2

در تاریخ 13 آذر 1392 نخست وزیر و وزیر محترم انرژی تاجیکستان از طرح سد و نیروگاه سنگتوده2 بازدید به عمل آوردند . در این بازدید وضعیت کلی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت