سنکرون اولین واحد نیروگاه 1000 مگاواتی تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه

در تاریخ 16 اردیبهشت ماه 1392 اولین واحد نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه به قدرت 1000 مگاوات راه اندازی و آماده سنکرون و اتصال به شبکه سراسری برق گردید.