هشتاد و یکمین شماره نشریه فراب منتشر شد

نشریه فراب شماره 81

شماره 81 نشریه فراب ویژه تابستان 1402 منتشر شد.

مهمترین عناوین این شماره از نشریه فراب بدین شرح است:

  • دیـدار صمیمانـه مدیرعامـل گروه فـراب و وزیـر امور خارجه سـریلانکا
  • برگـزاری دومین دوره آموزشـی DBA و MBA مدیریـت پـروژه در گـروه فـراب
  • تکمیـل و راه‌انـدازی واحـد اول نیـروگاه به‌صـورت Load Full
  • آبگیـری سـد دایرابـا بـا حضـور
    وزیـر آبیـاری و ورزش و جوانـان سـریلانکا
  • امضـا و مبادلـه قـرارداد احـداث نیـروگاه خورشـیدی بـه ظرفیـت 10 مـگاوات بیـن فـراب و سـاتبا
  • آغاز طراحـی و سـاخت یـک واحـد سیسـتم اگزاسـت و بایپـس توربیـن گاز نیـروگاه سـیکل ترکیبـی لامـرد
  • برگـزاری سـمینار بازآمـوزی و آمـوزش قابلیتهـای جدیـد نرمافـزار مراکـز داده کنتورهـای هوشـمند فهـام فـراب

نشریه فراب از مهرماه 1389 تاکنون به صورت مستمر منتشر می‌شود و فایل PDF شماره جدید و همچنین شماره‌های پیشین آن، از اینترانت و سایت فراب (قسمت نشریه فراب)، قابل دریافت است.