بازدید وزیر صنایع و انرژی تاجیکستان از سد و نیروگاه سنگ توده 2

وزیر صنایع و انرژی تاجیکستان از سد و نیروگاه 220 مگاواتی سنگ توده 2 بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فراب، در این بازدید، «گل شیرعلی»، وزیر صنایع و انرژی تاجیکستان، با بررسی وضعیت کلی پروژه، گزارش پیشرفت آن را از سوی دست اندرکاران دریافت کرد.
این بازدید روز سی و یکم تیرماه 1393 انجام شد.
پیمانکار سد و نیروگاه 220 مگاواتی سنگ توده، شرکت فراب است.