توسعه نیروگاه آبی مسجدسلیمان

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ایران، خوزستان
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 1000 مگاوات (4 واحد 250 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: زیرزمینی
  • متوسط تولید انرژی سالیانه: 3700 گیگاوات ساعت
  • تجهیزات اصلی:
   • Turbine: Vertical Francis, 187.5 rpm, 700 tons each
   • Generator: Synchronous type, 15.75 KV
   • Butterfly valve: 3 m inner outlet dimameter
   • Governor: Digital type with digital backup governors, 75 bar
   • Generator busduct: Insulated phase busducts, 11.5 KA
   • Transformer: Single phase step up transformers, 94 MVA
   • Hydraulic steel structure: Flap gates with steel lining
   • SF6 switchgear: 2*400 KV three phase circuits

نقش شرکت ساخت تجهیزات فراب

 • تامین مواد و مدیریت ساخت داخل:
 • Turbine (Draft tube, pit liner, spiral case, stay ring, bottom ring, head cover, operating ring, wicket gate & lever, Shaft)
 • Inlet valve (Valve case, valve disk, valve disk trunnion, up & down stream pipe, pressure vessel)
 • Governor pressure vessel and hydraulic piping system 

اخبار مرتبط