تجهیزات هیدرومکانیک سد شهریار

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی
 • پيمانكار اصلی: فراب
 • محل اجرا: ایران، آذربایجان شرقی
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: دریچه‌های هیدرومکانیک و تجهیزات سد و آبراهه
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • تجهیزات اصلی:
 • Spillway Structures: 540 tons
 • Dam Equipment:
  • Diversion gate equipment
  • Spillway stoplogs
  • Bottom outlet
  • Irrigation equipment
  • Intake equipment

نقش شرکت ساخت تجهیزات فراب

 • طراحی، تامین مواد و مدیریت ساخت:
 • Spillway radial gates
 • Spillway Stop log gate
 • Spillway lifting beam
 • Bottom outlet maintenance gate
 • Bottom outlet maintenance emergency gate and casing
 • Bottom outlet steel lining
 • Irrigation include pipe, Y branch and reducer
 • Several type of gantry and overhead cranes
 • Types of roller and slide gates
 • Hydraulic servomotors
 • Irrigation and power inside steel lining
 • Electrical and control equipment

نقش شرکت ساختمان و نصب فراب

 • نصب تجهیزات