نیروگاه آبی کرخه

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ایران، خوزستان
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 400 مگاوات (3 واحد 133.3 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: روزمینی
  • متوسط تولید انرژی سالیانه: 934 گیگاوات ساعت
  • تجهیزات اصلی:
   • Turbine: Vertical Francis, 155 rpm, 560 tons each
   • Generator: Synchronous type, 13.8 KV
   • Butterfly valve: 3 m inner outlet diameter
   • Governor: Digital type with digital backup governors, 75 bar
   • Generator busduct: Insulated phase busducts, 15.75 KV and 11.5 KA
   • Transformer: Three phase step up transformers, 160 MVA
   • Hydraulic steel structure: Stoplog gates
   • Crane: Two power house main cranes, 225 tons each