نیروگاه آبی کوهرنگ

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ايران، چهارمحال و بختياری
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال به جز مهندسی و تامين تجهيزات اصلی
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 39.3 مگاوات (3 واحد 13.1مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: روزمینی
  • متوسط تولید انرژی سالیانه: 128 گیگاوات ساعت
  • تجهیزات اصلی:
   • Turbine: Vertical Francis, 500 rpm, 30 tons each
   • Generator: Synchronous type, 3.6 KV
   • Butterfly valve: 5 m inner outlet diameter
   • Governor: Digital type with digital backup governors, 60 bar
   • Transformer: Three phase step up transformers, 25 MVA
   • Crane: Two power house main cranes, 32 tons each