احداث باند دوم جاده Kalar-Kfry

اطلاعات پروژه
  • كارفرما: Ministry of Construction & Housing in Kurdistan Republic of Iraq
  • پيمانكار اصلی: مشارکت فراب - نیمرخ
  • محل اجرا: Kurdistan, Iraq
  • روش اجرا: EPC
  • وضعیت پروژه: در حال اجرا
  • مشخصات:
    • طول جاده: 25 کیلومتر