نیروگاه آبی شهید رجایی

اطلاعات پروژه
 • كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران
 • پيمانكار اصلی: شرکت فراب
 • محل اجرا: ايران، مازندران
 • روش اجرا: EPC
 • محدوده کاری: تجهيزات الكترومكانيكال و هيدرومكانيكال 
 • وضعیت پروژه: خاتمه یافته
 • مشخصات:
  • ظرفیت: 13.5 مگاوات (3 واحد 4.5 مگاواتی)
  • نوع نیروگاه: روزمینی
  • متوسط تولید انرژی سالیانه: 31 گیگاوات ساعت
  • تجهیزات اصلی:
   • Turbine: Vertical Francis, 750 rpm
   • Generator: Synchronous type, 6.3 KV
   • Inlet valve: Spherical, 0.8 m inner outlet diameter
   • Governor: Digital type backup governors, 80 bar
   • Transformer: Three phase step up transformers, 10 MVA, 63/6.3 KV